NEWS & INSIGHTS

داروهای هسته‌ای

Sep 11 / 2018 |

.اسکن مجاری صفراوی: 4 ساعت قبل از آزمایش از خودن و آشامیدن پرهیز کنید

اسکن استخوان: ماده‌ای به شما تزریق خواهد شد. بعد از آن تا زمان آزمایش بعدی آزاد هستید و می‌توانید بروید. از شما خواسته می‌شود 3-4 لیوان مایعات بنوشید و مدام تخلیه کنید. آزمایش دوم برای عکس‌برداری خواهد بود. تزریق اولیه: 20 دقیقه | عکس‌برداری ثانویه: 2 ساعت

.2 ساعت روز آزمایش از مصرف الکل و کافئین خودداری کنید

اسکن گالیوم: مقداری اندک و ایمن از گالیوم که نوعی ماده رادیواکتیو است به شما تزریق خواهد شد.. بعد از آن تا زمان آزمایش بعدی آزاد هستید و می‌توانید بروید (مرحله دوم بین 2 تا 48 ساعت خواهد بود). هنگام بازگشت، با اسکنر عکس‌برداری می‌شود تا مشخص گردد ماده رادیواکتیو در کجای بدن تجمع کرده است. 

:اسکن کلیه

اسکن عملکرد کلیوی
.یک ساعت پیش از آزمایش دو لیوان آب بنوشید. فهرستی از تمامی داروهای فشار خونی که مصرف می‌کنید با خود داشته باشید

اسکن کاپتوپریل کلیوی
1 ساعت پیش از آزمایش از خودن پرهیز کنید. 4 لیوان مایعات بنوشید (آب/آبمیوه – هز یک ساعت یک لیوان به مدت 4 ساعت قبل از آزمایش). می‌توانید مثانه خود را تخلیه کنید. فهرستی از داروهایی که در حال حاضر مصرف می‌کنید با خود داشته باشید. در زمان تعیین وقت به بیماران اطلاع
.داده خواهد شد نیاز به قطع مصرف بازدارنده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، مواد ادرارآور، و دیگر داروهای ضدفشار خودن دارند یا خیر

اسکن و بررسی تیروئید: داروهای تیروئید (مانند، التروکسین، سینتروئید، تیروکسین) یا غذاهای یددار (کتانجک یا اشنه دریایی) ممکن است بر نتایج این آزمایش تأثیر بگذارند. در صورت مصرف هر گونه داروی تیروئید هنگام تنظیم وقت پذیرش با کارکنان موضوع را در میان بگذارید. در مورد
:قطع مصرف هر گونه دارو یا مکمل تیروئید با پزشک خود مشورت کنید (مصرف دارو باید به مدت 3 هفته قطع شود). فهرستی از داروهایی که در حال حاضر مصرف می‌کنید با خود داشته باشید. اسکن و بررسی تیروئید طی دو روز انجام می‌شود

.روز اول: کپسولی از دهان مصرف می‌شود و اندازه‌گیری صورت می‌گیرد (تا یک ساعت)
.روز دوم: اندازه گیری 24 ساعته مصرف دارو سپس تزریق و بعد عکس‌برداری (یک ساعت)