NEWS & INSIGHTS

سونوگرافی

Sep 11 / 2018 |

.شکم: 8 ساعت پیش از آزمایش از خوردن و آشامیدن (کشیدن سیگار یا جویدن آدامس) پرهیز کنید

.شکم/لگن خاصره: 8 ساعت پیش از آزمایش از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید به جز یک لیتر آب که باید تا یک ساعت قبل از آزمایش بنوشید. قبل از آزمایش مثانه خود را تخلیه نکنید

.زایمان/لگن خاصره: یک ساعت قبل از آزمایش یک لیتر آب بنوشید. قبل از آزمایش مثانه خود را تخلیه نکنید

.پروستات (ترانس رکتال): 2 ساعت پیش از آزمایش تنقیه (انما) انجام دهید (کیت آن را می‌توانید از داروخانه تهیه کنید). یک ساعت قبل از آزمایش یک لیتر آب بنوشید

.غیره: برای آزمایش‌های زیر نیاز به آماده‌سازی نیست: تیروئید، سونوگرافی سینه، کیسه بیضه، داخلی و عروقی