NEWS & INSIGHTS

ماموگرافی

Sep 11 / 2018 |

.از مصرف ضدعرق، پودر و عطر قبل از وقت ملاقات خودداری کنید

.پیراهنی جداگانه با دامن یا شلوار راحت بپوشید