NEWS & INSIGHTS

پت/سی تی اس˜ن

Dec 23 / 2019 |

.عصر قبل از اس˜ن، غذاها یا نوشیدنی های شیرین مانند آب میوه، نوشابه، برنج، ما˜ارونی، نان سفید یا مواد پخته شده مصرف ن˜نید. ˜ل روز قبل از اس˜ن، غذاهایی با پروتئین بالاتر مانند آجیل، مغزها، گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، لوبیا و سبزیجات مصرف ˜نید

.عصر قبل از اس˜ن، مصرف ویتامین، م˜مل و ˜افئین را قطع ˜نید. می توانید به مصرف داروهای معمول خود ˜ه فاقد ˜افئین هستند ادامه دهید

.حدود ۱۲ ساعت قبل از اس˜ن ورزش ن˜نید و ˜ل روز قبل از اس˜ن فعالیت فیزی˜ی خود را به حداقل برسانید

.حدود ۶ ساعت قبل از اس˜ن، به غیر از آب ساده هیچ چیز دیگری نخورید و ننوشید

.لباس های آزاد و راحتی بپوشید ˜ه د˜مه فلزی و زیپ نداشته باشند