NEWS & INSIGHTS

کاردیولوژی

Sep 11 / 2018 |

.اکوکاردیوگرافی: به خاطر ژل روی مبدل ممکن است روی پوست خود احساس خنکی کنید و فشار کمی به دلیل تماس آن با پوست روی سینه احساس شود

.تست استرس فعالیت یا استرس اکوکاردیوگرافی: یک هفته پیش از تست مصرف داروهای نعوظ‌آور را قطع کنید. فهرستی از داروهایی که در حال حاضر مصرف می‌کنید با خود داشته باشید. کفش‌های با کف نرم و لباس راحت بپوشید

.هولتر مانیتور یا بررسی چرخه/رخداد قلبی: از مصرف کرم یا لوسیون روی سینه خود اجتناب کنید. لباس گشاد و راحت بپوشید. فهرستی از داروهایی که در حال حاضر مصرف می‌کنید با خود داشته باشید. توجه داشته باشید طی دوره ضبط استحمام ممنوع است

بررسی فشار خون: لباس با آستین‌های کوتاه یا گشاد بپوشید. فهرستی از داروهایی که در حال حاضر مصرف می‌کنید با خود داشته