NEWS & INSIGHTS

ਹਿਰਦੇ-ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ

Sep 11 / 2018 |

ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਜੈੱਲ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।

ਕਸਰਤ ਤਣਾਅ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਤਣਾਅ-ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਨਰਮ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਹੋਲਟਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਲੂਪ/ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮ/ਲੋਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਢਿੱਲੇ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ/ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼/ਬਲਾਊਜ਼ ਪਹਿਨੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।