NEWS & INSIGHTS

CARDIOLOGY

Aug 4 |

ECHOCARDIOGRAPHY: Maaaring magkaroon ng malamig na pakiramdam sa balat mula sa gel na nasa transducer, at maaaring makaramdam ng bahagyang diin sa iyong dibdib mula sa transducer.

EXERCISE STRESS TEST O STRESS ECHOCARDIOGRAPHY: Itigil ang pag-inom ng gamot para sa erectile dysfunction sa loob ng 1 linggo bago ang iyong pagsusuri. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Magsuot ng sapatos na malambot sa paa at komportableng damit.

PAGBABANTAY NG HOLTER: Huwag maglagay ng anumang cream o lotion sa iyong dibdib. Magsuot ng maluwag at komportableng damit. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Tandaan: ipinagbabawal ang paliligo habang nasa oras ng pagrerekord.

PAGBABANTAY SA PRESYON NG DUGO: Magsuot ng kamiseta/blusa na may maigsi o maluwag na manggas. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot.