NEWS & INSIGHTS

NUCLEAR CARDIOLOGY

Aug 4 |
  1. Maaring kumain ang pasyente ng kaunting agahan/tanghalian (hal. toast, jam, prutas, juice, tubig) ngunit huwag kumain ng kahit ano sa loob ng 1 oras bago ang iyong pagsusuri.
  2. Itigil ang paginom ng lahat ng produktong may caffeine 24 na oras bago ang iyong pagsusuri. Kasama rito ang lahat ng klase ng tsaa, kape, decaffeinated na tsaa/kape, pop, tsokolate, Tyelenol 2 &3 at/o mga gamot na may caffeine.
  3. Dapat nang magturok ng kanilang insulin at kumain ng magaang pagkain ang mga taong may diabetes na nakadepende sa insulin 1 oras bago ang pagsusuri.
  4. Magsuot ng maluwag na damit (hal. t-shirt, track pants, athletic shoes, atbp.)
  5. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Alamin sa iyong doktor ang pagtigil sa pag-inom ng anumang gamot para sa puso (hal. mga Beta-Blocker, tulad ng Metroprolol or Atenolol, pati na rin mga Calcium Channel Blocker, tulad ng Diltiazem o Verapamil).
  6. Huwag uminom ng mga gamot para sa erectile dysfunction (hal. Viagra, Cialis, Levitra, atbp.) sa loob ng 48 oras bago ang iyong pagsusuri.

Binubuo ng 2 bahagi ang MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING

  1. Rest Study – Tumatagal nang halos 1.5-2 oras at binubuo ng pagtuturok, na susundan ng imaging.
  2. Stress study – Tumatagal nang halos 2-2.5 oras at binubuo ng stress test, pagtuturok at imaging.