NEWS & INSIGHTS

BONE MINERAL DENSITY

Aug 4 / 2020 |

Huwag uminom ng mga calcium/vitamin supplement 24 na oras bago ang iyong pagsusuri. Kung nagkaroon ka ng nuclear medicine dye injection o barium study sa loob ng nakalipas na 2 linggo, muling magpaiskedyul ng iyong BMD test. Hinihiling sa mga pasyente huwag magsuot ng damit na may zipper o nakakabit na metal.