NEWS & INSIGHTS

MAMMOGRAPHY

Aug 4 |

Huwag maglagay ng deodorant, pulbo, o pabango habang nasa iyong appointment.

Magsuot ng hiwalay na blusa at palda o pantalon.