NEWS & INSIGHTS

NUCLEAR MEDICINE

Aug 4 / 2020 |

BILIARY SCAN: Huwag kumain o uminom ng kahit ano 4 na oras bago ang iyong appointment

BONE SCAN: Tuturukan ka. Pagkatapos ng pagtuturok, puwede ka nang umalis hanggang sa oras ng susunod mong appointment. Sasabihan ka na uminom ng 3-4 na baso ng tubig at madalas na umihi. Babalik ka sa ikalawa mong appointment para sa pagkuha ng mga litrato. Paunang pagtuturok: 20 Minuto | Later Images: 2 Oras

BRAIN PERFUSION IMAGING: Huwag uminom ng kahit anong may caffeine o alkohol sa araw ng iyong pagsusuri.

GALLIUM SCAN: Tuturukan ka ng gallium, na isang maliit at ligtas na dami ng radioactive material. Pagkatapos ng pagtuturok, puwede ka nang umalis hanggang sa oras ng susunod mong appointment, na pagkaraan ng 6 hanggang 48 hours. Sa iyong pagbalik, kukuhanan ka ng mga litrato gamit ang scanner para makita kung saan naipon ang radiotracer sa iyong katawan.

MGA RENAL SCAN:

  • Renal Function Scan: Uminom ng 2 baso ng tubig 1 oras bago ang iyong appointment. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot para sa presyon ng dugo.
  • Renal Captopril Scan: Huwag kumain ng kahit ano sa loob ng 1 oras bago ang iyong pagsusuri. Uminom ng 4 na baso ng likido (tubig/juice – 1 baso kada oras sa loob ng 4 na oras bago ang iyong pagsusuri). Maaring umihi bago ang pagsusuri. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Sa oras ng pagsusuri, ipapaalam sa pasyente ang tungkol sa pagtigil ng mga ACE inhibitor, diuretics at iba pang anti-hypertensive na gamot.

THYROID UPTAKE & SCAN: Maaring makaapekto sa mga resulta ng pagsusuring ito ang mga gamot para sa Thyroid (hal. eltroxin, synthroid, thyroxine) o mga pagkaing may iodine (hal. kelp o seaweed). Ipaalam sa mga kawani sa oras ng iyong pagsusuri kung umiinom ka ng kahit anong gamot para sa thyroid. Alamin sa iyong doctor ang tungkol sa pagtigil sa pag-inom ng anumang gamot o supplement para sa thyroid (dapat itigil 3 linggo bago ang iyong pagsusuri). Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot.

Isinasagawa ang Thyroid Uptake & Scan sa loob ng 2 araw:

  • Unang Araw: Iinom ng kapsula, at kukunin ang sukat (hanggang 1 oras).
  • Ikalawang Araw: Kukunin ang sukat ng uptake sa loob ng 24 na oras, na susundan ng pagtuturok at pagkatapos ay imaging (1 oras).